ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ УЧАСНИКІВ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ – ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.5

Ключові слова:

договір перевезення, спортсмени, учасники спортивних змагань, особи з інвалідністю, правове забезпечення, фізична культура.

Анотація

Спорт є важливою складовою соціокультурного розвитку будь-якої країни, а спортивні змагання – це важлива професійно організована зустріч груп людей, що має на меті намір перевершити суперника, домагаючись кращих результатів, показників. Участь у спортивних змаганнях дає змогу не лише представити свій регіон (країну тощо), але й потенційно дозволяє показати хороші результати спортсменам. Організація спортивної події є важливим етапом в будь-якому спорті і потребує складних логістичних розрахунків для успішного проведення. Організатори турбуються, щоб кожен учасник прибув вчасно у визначене місце в оптимальній фізичній і моральній формі разом з необхідним екіпіруванням та додатковим устаткуванням без затримок, втрат або пошкоджень. Особливими учасниками є особи з інвалідністю. Тому, завданням організаторів є перевезення учасників спортивних змагань-осіб з інвалідністю на високому рівні. Метою статті є виявлення особливостей нормативно-правового регулювання договору перевезення учасників спортивних змагань – осіб з інвалідністю, визначення проблем такого регулювання та розкриття системи правових джерел цієї сфери. Задля досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання, як: проаналізувати нормативно-правову базу із вказаної проблематики та сучасний стан державно-правового регулювання договору перевезення учасників спортивних змагань, в тому числі осіб з інвалідністю, охарактеризувати правовідносини, що виникають у сфері фізичної культури і спорту, визначити проблемні питання сучасного законодавства в сфері регулювання перевезень спортсменів-осіб з інвалідністю та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. У статті розглянуто та проаналізовано нормативно-правову базу щодо регулювання договору перевезення учасників спортивних змагань-осіб з інвалідністю, сучасний стан державно-правового регулювання даних відносин, проблемні питання законодавства у цій сфері та запропоновано можливі шляхи їхнього вирішення.

Посилання

Декларація про права інвалідів. Резолюція № 3447 Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1975. URL: https://zakon.cc/law/document/read/995_117

Стандартні правила щодо урівняння можливостей інвалідів. Резолюція № 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.1993. URL: https://repository-.ldufk-.edu.ua/bitstream/34606048/20900....pdf

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII : станом на 04 травня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата звернення: 25.07.2023).

Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально- тренувальних зборів та порядок забезпечення їх учасників: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0264-18#Text

Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021- %D1%80#Text

Бріскін Ю.А. Організаційні основи паралімпійського спорту: навчальний посібник. Л.: «Кобзар». 2004. 180 с. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7247/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96 %D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B 2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%8 1%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf

Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової- Еннс О.В. Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. К. 2012. 216 с. URL: https://ud.org.ua/images/pdf/Invalidnist_ta_suspilstvo.pdf

Інформація про стан реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю. 2017. Сайт Міністерства інфраструктури України. URL: URL:https://mtu.gov.ua/news/28711.html?PrintVersion

Лукасевич-Крутник І.С. Договірні зобов’язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України. : дис. ...д.ю.н. 12.00.03. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль. 2019. 502 с. URL: https:// mydisser.com/en/avtoref/view/29677.html

Міняйло Д.Г. Принцип рівності та недескримінації в механізмі забезпечення прав пасажира з інвалідністю за договором перевезення пасажира. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 10. 2022. C. 781–784. URL: http://lsej.org.ua/10_2022/197.pdf

Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія. Київ: Правова єдність, 2009. 304 с. URL: https://jurkniga.ua/mekhanizm-ta-principi-regulyuvannya-dogovirnikhvidnosin- u-civilnomu-pravi-ukrayini/

Рибчич І.Є. Правові аспекти державного управління сферою фізичної культури і спорту в Україні. Державне будівництво. 2015. Вип. 1. С. 1–10. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_ S21P03=FILA=&2_S21STR=DeBu_2015_1_33

Самойленко Г.В. Договір перевезення пасажира: теорія та практика забезпечення прав пасажира. Дис. ...доктора юрид. наук : 12.00.03. Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія». 2021. 567 с. URL: http:// dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14547

Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання перевезень. Юридичний вісник. 2014. Вип. 3 (32). С. 120–125. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJR N&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_ S21STR=Npnau_2014_3_25

Чередник Р.В. Спорт як сфера правового регулювання: загальнотеоретичний аспект. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 60. С. 556-562. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DB N=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_ S21P03=FILA=&2_S21STR=apdp_2011_60_79

Чокля О.І., Фальковський А.О. Специфіка державно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 2. URL: http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/554

Янковець І.В. Дискримінація та інституційний механізм її подолання в Україні. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «081» Право. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 2020. 300 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14440

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21

Як цитувати

Ткалич, М. О., Самойленко, Г. В., & Давидова, І. В. (2023). ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ УЧАСНИКІВ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ – ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Lex Sportiva, (1), 23–27. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.5

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають