Приклад оформлення

УДК 341.1/.8

Болокан Інна Вікторівна,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права
Запорізького національного університету
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1868-7552

 Антидопінгове законодавство: недоліки та напрями вдосконалення

Досліджено зміст поняття «допінг» з акцентом на особливостях його нормативного визначення. Вказується на доцільність деталізації нормативних дефініцій в частині доповнення окремими характеристиками. Розмірковується про комплексність нормативних актів з питань протидії та боротьби із «допінговим явищем», характеризуються цивільно-правові, адміністративно-правові та кримінально-правові аспекти відносин у сфері запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в спорті. (не менше 1800 друкованих знаків)
Ключові слова: допінг, заборонені речовини, антидопінгове законодавство, порушення антидопінгових правил, відповідальність за порушення вимог антидопінгового законодавства. 

Bolokan I.V. Antidoping legislation: disadvantages and directions of improvement
The content of the concept of “doping” with an emphasis on the peculiarities of its normative definition is studied. The expediency of detailing normative definitions in terms of supplementing certain characteristics is indicated. The complexity of normative acts on combating and combating the “doping phenomenon” is discussed, and civil, administrative, and criminal aspects of relations in the field of prevention of the use and spread of doping in sports are characterized. (не менше 1800 друкованих знаків)
Key words: doping, prohibited substances, anti-doping legislation, violation of anti-doping rules, liability for violation of anti-doping legislation requirements. 

Постановка проблеми…
Аналіз останніх досліджень та публікацій…
Метою статті є…
Виклад основного матеріалу…
Висновки… 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті : Закон України від 03.08.2006 р. № 68-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-16#Text (дата звернення: 12.10.2021).
  2. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті від 18.11.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_007#Text (дата звернення: 12.10.2021).
  3. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів: походження слів, розгорнуті пояснення, слова синоніми. Харків : Торсінг Плюс, 2011. 768 с.

REFERENCES:

  1. Zakon Ukrainy "Pro ratyfikatsiiu Mizhnarodnoi konventsii pro borotbu z dopinhom u sporti" [The Law of Ukraine "On Ratification of the International Convention against Doping in Sport"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-16#Text
  2. UNESCO. (2005). Mizhnarodna konventsiia pro borotbu z dopinhom u sporti vid 18.11.2005 r. [International Convention for the Suppression of Doping in Sport of 18 November 2005]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_007#Text
  3. Nechvolod, L. (2011). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: pokhodzhennia sliv, rozghornuti poiasnennia, slova synonimy [Modern dictionary of foreign words: the origin of words, detailed explanations, synonymous words]. Kharkiv: Torsing Plus [in Ukrainian].