МІСЦЕ СПОРТИВНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.5

Ключові слова:

спортивне право, спортивне приватне право, галузь права, комплексна галузь права, правовідносини

Анотація

Статтю присвячено дослідженню місця спортивного приватного права в системі права. Автори статті дійшли висновку, що зараз немає підстави стверджувати про існування спортивного права, як окремої галузі права. Втім, цілком доцільно розглядати спортивне приватне право, як концепт, що виступає підгрунтям для упорядкування цивільних відносин у межах сфери спорту. Зокрема, до напрямів регулювання спортивного приватного права (спортивного права у вузькому сенсі) автори статті відносять такі: 1) загальні положення цивільного законодавства, що стосуються спортивних відносин: засади правового регулювання; застосування аналогії закону та права; визначення підстав виникнення цивільних прав та обов’язків у сфері спортивних відносин; забезпечення самозахисту та захисту суб’єктивних прав; визначення правового режиму об’єктів цивільних прав, зокрема, земельних ділянок, прав інтелектуальної власності, інформації, як такого об’єкту; правочини у галузі спортивної діяльності; представництво; захист особистих немайнових прав фізичної особи тощо; 2) положення цивільного законодавства, що стосуються суб’єктного складу спортивних відносин: про створення та припинення юридичних осіб у сфері спорту; норми, що опосередковують внутрішньо корпоративні відносини; захист прав корпорацій тощо; 3) положення цивільного законодавства, що стосуються прав інтелектуальної власності: визначення об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері спорту; захисту прав інтелектуальної власності, норми про ліцензійні угоди тощо; 4) загальні положення цивільного законодавства, що стосуються договорів та положення, які стосуються окремих видів договорів у сфері спорту; 5) положення цивільного законодавства, що стосуються недоговірних відносин у сфері спорту: про оголошення винагороди, конкурсу тощо; діяльність у сфері спорту в інтересах іншої особи без повноважень; відшкодування шкоди, завданої у сфері спорту; повернення безпідставно отриманого (збереженого) майна у цій сфері тощо; 6) положення цивільного законодавства, що стосуються спадкування спортивного майна: спадкування інтелектуальної власності у цій сфері, авторських прав на них тощо; поділ успадкованих прав на спортивні винагороди між спадкоємцями; переходу таких прав за спадковим договором тощо; Оскільки схожу структуру може мати не лише «спортивне право», а й інші подібні концепти (підприємницького права, корпоративного права та ін.), автори статті пропонують виокремлення «спортивного права у «спеціальному сенсі». При цьому до відповідного нормативного масиву мають бути віднесені лише ті норми, що стосуються суто сфери спорту: відносини, що виникають при укладенні контрактів, створенні та використанні спортивного обладнання тощо.

Посилання

Бабенко В. Г., Бабенко Д. В., Євдокимова Л. Г. Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2017. № 147(1). С. 22-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2017_147(1)__7.

Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство, 2017. Т. 22. Вип. 1 (30). С. 6-19.

Кацуба Р.М. Місце спортивного права в системі права України: перспективи розвитку. Порівняльно-аналітичне право, 2014. № 5. С. 250-257.

Василенко М. Спортивне право: показники його формування (методологічний та учбовий аспекти). Юридичний вісник, 2017. № 2. С. 65-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2017_2_13

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Львів: Край, 2008. 224 с.

Арістотель. Політика: Переклад з давньогрецької. Київ: Основи, 2000.

Банчук О.А. Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – початку ХХ століття. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Київ, 2007. 20 с.

Банчук О. А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність. Київ: Конус-Ю, 2008. 184 с.

Рабінович П.М. Приватне право і публічне право як загальносоціальні явища та як легалізовані терміно-поняття. Еволюція цивільного законодавства: Проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. науково-практ. конф. 29–30 квітня 2004 року. Харків-Київ, 2004. С. 14–31.

Харитонов Є., Харитонова О. До питання про значення дихотомії «приватне право – публічне право». Вісник Академії правових наук України, 2000. № 2. С. 81-85.

Кодифікація приватного (цивільного) права України. Ред. А. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій, 2000. С. 14-15.

Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України. Київ: КВІЦ, 2006. 214 с.

Довгерт А. Методологічне значення ідеї наднаціонального цивільного права. Право України, 2009. № 8. С. 15-19.

Харитонова О. І. Адміністративно–правові відносини (проблеми теорії). Одеса : Юридична література, 2004.

Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права. Актуальні проблеми політики, 2015. № 55. С. 202 – 213.

Миколенко А.І. Чи існують комплексні галузі права? Правова держава, 2003. № 6. С. 203-206.

Саннікова М. В. Спортивне право: до постановки питання про виділення галузі. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 2016. № 32. С. 193-203. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2016_32_18

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-05

Як цитувати

Харитонов, Є. О., & Харитонова, О. І. (2022). МІСЦЕ СПОРТИВНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ ПРАВА. Lex Sportiva, (1), 30–40. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.5

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають