ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК АКТОР ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.1

Ключові слова:

спортивне право, фізична культура і спорт, правовий вплив Європейського Союзу на діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

Анотація

Наведені аргументи на користь позиції, що в результаті правової глобалізації, найбільш активними провайдерами якої на Європейському континенті є Рада Європи та Європейський Союз, поступово змінюється ставлення до одного з найважливіших принципів спортивного руху – автономія та саморегуляція. Стверджується, що виникнення Європейського Союзу призвело до змін меж публічно-правового втручання в автономні інститути соціального буття, такі як релігія, родина, спорт. Досліджуються історичні етапи, закономірності, інструменти та тенденції правового регулювання Європейським Союзом діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Наводяться приклади використання ЄС різних інструментів «м’якого права» для формування меж автономії сучасного європейського спортивного руху та свободи діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Доведено, що Європейський Союз поступово збільшує свою присутність у правовому полі фізичної культури і спорту, концентруючи свій правовий вплив не лише на забезпеченні свобод Єдиного європейського ринку, а й на інклюзивності у фізичній культурі і спорті, боротьбі з дискримінацією у спорті, запобіганні застосуванню допінгу у спорті, безпеці під час спортивних змагань тощо. В зв’язку з набуттям Україною 23 червня 2022 року статусу кандидата до Європейського Союзу вказується на необхідність системного дослідження ролі, яку грає Європейський Союз у правовому регулюванні діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Розмірковується над потенціалом норм спортивного права Європейського Союзу для регулювання правовідносин, пов’язаних з діяльністю у сфері фізичної культури і спорту в Україні, зокрема публічне управляння фізичною культурою і спортом, експлуатація об'єктів спортивної інфраструктури, надання фізкультурно-спортивних послуг в Україні в контексті європейської інтеграції. Проаналізовано форми впливу права Європейського Союзу на правовідносини, пов’язані з фізкультурно-спортивною діяльністю в Україні. Вказується перешкоди для транспозиції норм права Європейського Союзу до законодавства України про фізичну культуру і спорт.

Посилання

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу. OJ. C 202, 7.6.2016, p. 1-388. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex% 3A12016ME%2FTXT (дата звернення: 12.10.2023).

Біла книга – Біла книга про спорт {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007) 936}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52007DC0391 (дата звернення: 12.10.2023).

Повідомлення Комісії до Європейського парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та Комітету регіонів щодо розвитку європейського виміру у спорті /* COM/2011/0012 final */. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A52011DC0012 (дата звернення: 13.10.2022).

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, які зустрічаються в рамках Ради, щодо Робочого плану Європейського Союзу зі спорту (1 січня 2021 року – 30 червня 2024 року) 2020/C 419/01. OJ. C. 419, 4.12.2020, p. 1–11/

URL: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42020Y1204%2801%29& qid =1660036593502 (дата звернення: 14.10.2023).

Рішення Ради 2007/412/JHA від 12 червня 2007 року про внесення змін до Рішення 2002/348/JHA щодо безпеки під час футбольних матчів міжнародного масштабу. OJ. L 155, 15.6.2007, p. 76-77. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

EN/TXT/?uri=CELEX: 32007D0412 (дата звернення: 15.10.2023).

Резолюція Ради щодо оновленого довідника з рекомендаціями щодо міжнародного співробітництва поліції ьта заходів щодо запобігання та контролю насильства та заворушень у зв’язку з футбольними матчами міжнародного масштабу, у яких бере участь принаймні одна держава-член («Посібник ЄС з футболу»). OJ. C 444, 29.11.2016, p. 1-36. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016G 1129%2801%29 (дата звернення: 21.11.2022).

Рішення Комісії про ухвалення Угоди про співпрацю між Європейською Комісією та Союзом європейських футбольних асоціацій (UEFA) C(2022) 3721 final. URL:https://sport.ec.europa.eu/ sites/default/files/2022-10/C_2022_3721_1_EN_annexe_acte_autonome_ part1_ v5_0.pdf (дата звернення: 21.11.2023).

Рішення Комісії про ухвалення Угоди про співпрацю між Європейською Комісією та Союзом Європейських Олімпійських Комітетів (ЕОC) C(2022) 257 final. URL: https://sport.ec.europa.eu/ sites/default/files/2022-10/C_2022_257_1_

EN_annexe_acte_autonome_ part1_v2.pdf (дата звернення: 22.11.2021).

Рішення суду від 15 грудня 1995 року. Бельгійський союз футбольної асоціації ASBL проти Жана-Марка Босмана, Royal club liégeois SA проти Жана-Марка Босмана та інших і Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA)

проти Жана-Марка Босмана. (C-415/93) URL: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-415/93 (дата звернення:

10.2023).

Рішення Суду (Велика палата) від 12 квітня 2005 р. Ігор Сімутенков проти Міністерства освіти та культури та Королівської федерації футболу Іспанії (C-265/03 – Simutenkov). URL: https://curia.europa.eu/ juris/liste.jsf?

language=en&num=C-265/03 (дата звернення: 07.12.2023).

Рішення Суду (Велика палата) від 4 жовтня 2011 р. Футбольна асоціація Premier League Ltd та інші проти QC Leisure та інші (C-403/08) і Карен Мерфі проти Media Protection Services Ltd (C-429/08). URL: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en (дата звернення: 07.12.2023).

Рішення Суду (Велика палата) від 21 грудня 2023 р. Компанія Європейської суперліги (C-333/21). URL: https://curia.europa.eu/juris/ liste.jsf?num=C-333/21 (дата звернення: 10. 01.2024).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний договір від 27.06.2014 р. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Том 1. Ст. 2125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 10.01.2024).

Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. Офіційний вісник України. 2010. № 12. Ст. 565. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (дата звернення: 10.01.2024).

Висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення вимог до осіб, які призначаються членами наглядової ради Національної лабораторії антидопінгового контролю» (реєстр. 8428 від 06.02.2023, н.д. А.Кожем'якін та ін.). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1666240 (дата звернення: 10.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

Барський, В. Р. (2023). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК АКТОР ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Lex Sportiva, (2), 3–9. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.1

Номер

Розділ

Статті