ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ СПОРТИВНОГО ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.1.5

Ключові слова:

спортивне право, спортивні правовідносини, чоловіки, жінки, особисті невідчужувані права, фізична культура, спорт, захист прав спортсменів, права жінок, гендерна рівність

Анотація

У цій статті розглядаються основні питання гендерної рівності у спортивному праві. Зазначається, що в сучасному світі таке явище, як спорт, знаходиться на одному з провідних рівнів у житті людей, і водночас вважається повноцінним і невід’ємним елементом соціального життя громади. Однак розвиток спорту, а також культури, зокрема фізичної, неможливий без урахування основоположної ролі права, яке є важливим інструментом регулювання цивільних відносин. Однією з проблем, яка сьогодні є актуальною, є правове регулювання правовідносин у сфері спортивного права, спрямоване на захист жінок і чоловіків від дискримінації. Багато наукових досліджень присвячено захисту осіб від дискримінації у спорті, вивченню правового регулювання цивільних відносин у сфері спортивного права. Наголошується, що одним з основних принципів цивільного законодавства є принцип юридичної рівності учасників цивільних відносин, відповідно до якого суб’єкти цивільного права беруть участь у цивільних відносинах на рівних умовах, рівні перед законом, не можуть користуватися перевагами, і привілеї, наприклад, що суперечать закону і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів. Існуючий гендерний дисбаланс робить спорт ключовим важелем, здатним якнайшвидше усунути гендерну нерівність у глобальному масштабі. Стратегія використання спорту як інструменту досягнення гендерної рівності є перехідним заходом і має бути повністю реалізована. Однією з актуальних тем нині є проблема визначення спортивних стосунків між окремими особами загалом, чоловіками та жінками зокрема, в силу кількох причин. По-перше, спортивне право є досить молодою, а отже, недостатньо теоретично розробленою галуззю наукового знання. По-друге, слід зазначити, що соціальні відносини у сфері фізичної культури і спорту відіграють важливу роль у соціальному житті суспільства та створенні сімейних відносин, оскільки цікавлять практично кожного громадянина будь-якої держави, сприяють духовна єдність різних народів світу. По-третє, спортивні досягнення значно впливають на престиж країни на міжнародній арені, підвищують інтерес до неї з боку потенційних інвесторів, що неухильно веде до зростання національного доходу, зростання валового внутрішнього продукту, економічного добробуту. По-четверте, вивчення спортивних відносин має особливе практичне значення, оскільки правильне розуміння основних правових категорій, якими є правовідносини, безпосередньо залежить як від правотворчої, так і від правозастосовної діяльності. Спортивні правовідносини характеризуються такими ознаками, як наявність спеціальної особи – учасника спортивної діяльності; посередництво через спортивно-правові відносини державної політики у сфері спорту; особливість порядку та способів захисту прав учасників спортивної діяльності; тісний зв'язок спортивно-правових відносин з вимогами спортивної етики (соціальні норми, гендерна рівність, правила спортивної етики, а також заходи етичної та соціальної відповідальності); чітка тимчасова визначеність і динамізм.

Посилання

Конституція України Закон No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про фізичну культуру і спорт: Закон No 3808-XII. В: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ № 1505/2005 (1505/2005). URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws / main.cgi?nreg=1148% 2F2004.

Сімейний кодекс України: Закон No 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Цивільний кодекс України: Закон No 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Організація Об’єднаних Націй. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794#Text

Організація Об’єднаних Націй. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Генеральні збори. Загальна декларація прав людини. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU48001D.html

Бордюгова Г.Ю. Міжнародне спортивне право як основа формування національної галузі права «Спортивне право України». Київ: Право, 2009.

Кисіль В.І. Янг по сімейному праву. Київ: Право, 1990.

Майданик Р.А. Цивільне право. Київ: Право, 2012.

Сафончик О.І. Теоретичні аспекти шлюбно-сімейного права. Журнал цивільного права. 2015. № 21. С. 28–32.

Апаров А.М. Спортивне право України. Київ: Істина, 2012.

Харитонов Є.О. Спортивне право: актуальні проблеми. Одеса: Юридична література, 2018.

Харитонов Є.О. Спортивне право. Одеса: Фенікс, 2019.

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України. Київ: Юрінком Інтер, 2002.

Яновицька Г.Б., Кучер В.О. Цивільне право України. Львів: Новий Світ-2000, Юрінком Інтер, 2018.

Козюбра М. Загальна теорія права. Київ: Вайте, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27

Як цитувати

Сафончик, О. І. (2022). ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ СПОРТИВНОГО ПРАВА. Lex Sportiva, (1), 25–33. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.1.5

Номер

Розділ

Статті