ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.3

Ключові слова:

публічне адміністрування, людиноцентризм, військовий стан, фізична культура, спорт.

Анотація

У статті представлено перспективи розвитку публічного адміністрування фізичної культури та спорту в умовах військового стану та повоєнного відновлення. Розглянуто концепцію людино центризму і її вплив на стратегічні напрямки публічного адміністрування фізичної культури та спорту. Звернуто увагу на нагальну потребу у розмежуванні повноважень між Міністерством молоді та спорту України, Національним Олімпійським Комітетом, національними федераціями. Запропоновано конкретні механізми та рішення щодо державно-приватного партнерства у рамках відбудови та реконструкції спортивної інфраструктури, яка значно зруйнована внаслідок повномасштабного вторгнення з боку росії. У статті авторкою акцентується увага на тому, що на сьогодні відсутня військово-фізична підготовка як допризовної молоді так і осіб призовного віку. Звернуто увагу на нагальну потребу у розмежуванні повноважень між Міністерством молоді та спорту України, Національним Олімпійським Комітетом, національними федераціями. Запропоновано конкретні механізми та рішення щодо державно-приватного партнерства у рамках відбудови та реконструкції спортивної інфраструктури, яка значно зруйнована внаслідок повномасштабного вторгнення з боку росії. У статті авторкою акцентується увага на тому, що на сьогодні відсутня військово-фізична підготовка як допризовної молоді так і осіб призовного віку. З приводу цього надано обґрунтовані пояснення. У процесі дослідження висвітлено ряд питань, які виникли під час використання штучного інтелекту у сфері фізичної культури та спорту та перспективні вектори подальшого його впровадження. Досліджено окремі питання правового регулювання публічних (державних) послуг в сфері фізичної культури і спорту. А також, у процесі дослідження виявлено, що законодавче регулювання в умовах розмаїття форм власності та субʼєктів господарювання не встигає за розвитком відносин у галузі фізичної культури та спорту.

Посилання

Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Указ Президента України № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7342023-48837 (дата звернення: 18.11.2023).

Інтерв'ю керівника Мінмолодьспорту французькому виданню Le Monde опубліковано 29 листопада 2023 року. URL: https://mms.gov.ua/news/interviu-kerivnyka-minmolodsportu-frantsuzkomu-vydanniu-le-monde

Бідний М. Внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 343 об’єкти спортивної інфраструктури. Сайт Урядовий портал. 2023. https://www.kmu.gov.ua/news/matvii-bidnyi-vnaslidok-viiny-zruinovano-ta-poshkodzheno-343-obiektysportyvnoi-infrastruktury

Зниження корупційних ризиків та доступна інформація для громадян: в Україні впроваджується Електронний реєстр спортивних споруд. Урядовий портал. 2023. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/znyzhennia-koruptsiinykhryzykiv-ta-dostupna-informatsiia-dlia-hromadian-v-ukraini-vprovadzhuietsia-elektronnyi-reiestr-sportyvnykh-sporud

Основи публічного адміністрування: навч. посіб/ Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. Харків: Право, 2018. 172 с.

Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк, І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова

та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука, Р. В. Шаповала]. – Вид. 7-ме, допов. та перероб. з опорою на законодавство станом

на 1 трав. 2023 р. Харків : Право, 2023. 238 с.

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. с. 141. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Авер’янов В. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування управлінського адміністрування права в умовах інтеграційного процесу. Держава та регіони. Серія Право, 2010. Вип. 2. С. 87-92

Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні»

від 22 липня 1998 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. (із змінами). URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/356-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Перелік адміністративних послуг, які надаються Міністерством молоді та спорту. URL: https://mms.gov.ua/

ministerstvo/administrativni-poslugi (дата звернення: 18.11.2023).

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (із змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Романенко Л. В. «Організаційно правові засади управління фізичною культурою та спортом України»

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/

bitstream/123456789/17400/1/Romanenko_2019.pdf

Договір про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді і спорту України національ-

ної спортивної федерації до організації та проведення спортивних заходів з важкої атлетики № 2/17/17 від 24 січня

р. Режим доступу: https://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/01/25/2/vajka_atletika.pdf; Договір про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді і спорту України національної спортивної федерації до організації

та проведення спортивних заходів з хокею № 6/17/17 від 24 січня 2017 р. Режим доступу: https://www.dsmsu.gov.ua/

media/2017/01/25/5/hokei.pdf та ін.

Матвій Бідний: Потрібно впроваджувати сучасні світові тенденції в питаннях управління спортом і молодіжною

політикою опубліковано 28 листопада 2023 року ua.tribuna.com: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/shcherbakov/3092490-

matvij-bidnyj-odnoznachno-zminy-odnoznachno-nasliduvannya-najk/?utm_source=copy (дата звернення: 18.11.2023)

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року затверджена постановою Кабінету

Міністрів України№ 1089 від 4 листопада 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text

(дата звернення: 18.11.2023)

«Digital-трансформація як передовий тренд успішного майбутнього та розвитку спорту». Навчальна конферен-

ція. 24 жовтня 2019 року URL: https://scu.org.ua/news/digital-transformaciya-v-sporti-vid-elektronnogo-dokumentoobigudo-

shtuchnogo-intelektu/

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Толмачевська Ю.О. Використання штучного інтелекту у спорті: проблеми і

перспективи. Lex Sportiva. Вип. 1, 2021. С. 37–43.

Дарина Сидоренко Кіберспорт – це вам не ігри. Юридична газета, 02 липня 2019 р. № 27 (681). С. 36–38.

План заходів на 2023 і 2024 роки Щодо реалізації другого етапу Стратегії розвитку фізич-

ної культури і спорту на період до 2028 року затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 9 червня 2023 р. № 509-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2023-%D1%80#Text (дата звернення:

11.2023)

Романенко Л. В. Спортивна діяльність як засіб формування громадянського патріотизму. Громадянське сус-

пільство і права людини матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, м. Харків. 9 груд. 2010 р. Харків : НДІ держ. буд-ва

та місц. самоврядування, 2010. С. 190–191.

Матвій Бідний: Реабілітація ветеранів – національний пріоритет, де співпраця з волонтерами відіграє клю-

чову роль. Міністерство молоді та спорту України, опубліковано 15 листопада 2023 р URL: https://www.kmu.gov.

ua/news/matvii-bidnyi-reabilitatsiia-veteraniv-natsionalnyi-priorytet-de-spivpratsia-z-volonteramy-vidihraie-kliuchovu-rol

(дата звернення: 18.11.2023)

Закон України «Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI від 01 липня 2010 р. (із змінами) URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення: 18.11.2023).

Атаманова Юлія Реалізація проектів ДПП в Україні: оцінки доцільності та ефективності. Юридична газета, 20 грудня 2016 р., № 51 (549).

Гук І.-М. М., Давидова І.В. Управління державно-приватним партнерством у спортивній інфраструктурі: проблемні питання. Lex Sportiva. Вип. 2, 2022. С. 8–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

Романенко, Л. В. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ. Lex Sportiva, (2), 18–28. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.3

Номер

Розділ

Статті