НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.2.5

Ключові слова:

пасажир, пасажир-спортсмен, перевезення, права пасажира, забезпечення прав пасажира, відповідальність перевізника, захист прав пасажира

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення прав пасажирів-спортсменів при здійснені їх перевезень за договором перевезення пасажира (в цивільних відносинах) та при здійсненні перевезень службовим транспортом. Метою статті є визначення стану нормативної регламентації прав спортсменів як пасажирів, відповідності правової охорони потребам забезпечення їх прав, вироблення теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій щодо удосконалення діючого законодавства в досліджуваній сфері. Визначено, що характер, особливості та зміст нормативного забезпечення прав пасажирів-спортсменів визначається природою правовідносин, їх змістом та характером правових зв’язків між учасниками, особливостями правового регулювання цих відносин. Визначено, що чинне законодавство не містить нормативних гарантій прав пасажирів-спортсменів, окрім випадків, коли пасажир-спортсмен є стороною договору перевезення пасажира. Доведено, що правовий статус спортсмена не впливає на специфіку укладення та виконання договору перевезення пасажира, який може укладатися ним самостійно або ж клубом, комітетом, організацією та ін. в його інтересах (як договору на виконання третій особі) з перевізником. Встановлено, що у таких відносинах права пасажира-спортсмена забезпечені загальними гарантіями, передбаченими ЦК України та спеціальними, конкретизованими та закріпленими актами транспортного та споживчого законодавства. При перевезені пасажирів-спортсменів службовим транспортом (зокрема, в трудових відносинах) їх права забезпечено змістом норм глави 82 ЦК України, які застосовуються до випадків завданням пасажирові шкоди каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Посилання

Самойленко Г.В. Договір перевезення пасажира: теорія та практика забезпечення прав пасажира : монографія. Запоріжжя : Статус, 2020. 584 с.

Мічурін Є.О. Загальні підходи до обмежень у праві. Проблеми здійснення суб’єктивних прав : матеріали круглого столу (14-15 березня 2015 р.). Харків: ХНУВС, 2015. С. 29–32.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. : веб-сайт. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-etdu-citoyen-de-1789.5076.html.

Лукасевич-Крутник І.С. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у цивільному праві України: монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2019. 474 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу : затверджені Наказом Державної авіаційної служби України № 1239 від 26.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-19#n10.

Григорьян Б.Т. Философская антропология: критический очерк. Москва : Мысль, 1982. 193 с.

Кот О.О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав : проблеми теорії та судової практики : монографія. Київ : Алерта, 2017. 494 с.

Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія. Київ : Правова єдність, 2009. 304 с.

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF.

Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 14.08.1996 № 959. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-96-%D0%BF.

Справа № 355/771/19. Ухвала від 24.05.2019 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82080993.

Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/181/oj.

Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1371/oj.

Гришко У.П. Захист прав споживачів транспортних послуг : автореф. …канд. юрид. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2017. 19 с.

Про захист прав споживачів : Закон України від 01.12.2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 7. Ст. 84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-08

Як цитувати

Самойленко, Г. В. (2022). НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Lex Sportiva, (2), 20–26. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.2.5

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають